تاريخ : دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 9:40 | نویسنده : علیرضا علیایی

- محصول پسته ی امسال یک باغدار 745 کیلوگرم است. اگر محصول امسال او 5 برابر محصول سال گذشته ی او باشد. حساب کنید محصول سال گذشته ی او چند کیلوگرم بوده است؟

 

1۴- میثم 12 عدد نان لواش خرید دانه ای 125 تومان و 980 تومان از پولش باقی ماند. حساب کنید میثم چند تومان پول داشته است؟

 

1۵-  در یک کارخانه ی بستنی سازی 4968 بستنی را در 24 جعبه بسته بندی کردند. حساب کنید در هر جعبه چند بستـنی گذاشتند؟

 

1۶- مجموع پول علی و امیر و رضا 2700 تومان است. علی 597 تومان دارد و رضا 3 برابر علی پول دارد. پول امیر را حساب کنید.

 


1۷- در جای خالی کلمه یا عدد مناسب بنویسید.

الف) واحد اندازه گیری مایعات ..............است.

ب) هر لوزی که ضلع های متوالی آن بر هم عمود باشد .............نام دارد.

ج) در مربع ضلع های متوالی بر هم ...............هستند.

د) در هر مستطیل قطرها همدیگر را ................. می کنند.

ه) هر گاه قطرهای لوزی با هم مساوی باشند به آن شکل .............. می گویند.

و) هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ...................... نامیده میشود.

ز) واحد اندازه گیری شـیر  ...........     و گازوئیل هم ............. است.

ح) هر مثـلثـی که یک زاوایه  ............... داشته باشد مثـلث قائم الزاویه می گویند.

ط) هر گاه دو خط بر یک خط عمود باشند آن دو خط با هم .............. .

ی) ضلع روبروی زاویه راست را در مثـلث قائم الزاویه ............ می گویند.

1۸- کدام یک از شکل های زیر دو خط تقارن دارد؟

 


1۹- کدام یک از شکل های زیر خطوط موازی ندارند.

   برای یادگیری بهتر تقارن این بازی را انجام دهید و خودتان را امتحان کنید.

http://www.innovationslearning.co.uk/subjects/maths/activities/year3/symmetry/shape_game.asp

http://www.helpkidzlearn.com/games/chooseit_maker_2/reflections.shtm

   • شهر کرد
  • سمفونی